Ders Tanımları
1. Yarıyıl

MAT101 Matematik I
Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.

FIZ101 Fizik I
Fizik ve Ölçme, Vektörler,Vektörlerin (bir ve iki boyutta olmak üzere) uygulamaları, Newton'un kanunları ve uygulamaları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu ve değişimi, çizgisel momentum ve çarpışma problemleri, enerji ve momentumun korunumu, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve statik denge.

KIM101 Genel Kimya
Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

YMP103 Algoritma ve Programlamaya Giriş
Programlamaya Giriş, Tipler and İşlemler. Python programlama dili. İfadeler, sözdizimi, Giriş/Çıkış. Fonksyonlar, Modüller, Sınıflar ve Nesneler, Nesne Yönümlü programlama, istisnalar ve araclar, İleri Konular. GNU/Linux ortamı.

ING101 İngilizce I
Köklü yaklaşımlarla, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi. Kısa hikaye, akademik makale, araştırma raporları ve gazete makaleleri okuması.

YMP100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon
Üniversitemizi, Kampüsümüzü, Akademik Birimlerimizi ve Öğrenci Kulüplerimizi tanıtmak; öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin birbirleri ile kaynaşmasını sağlamak için öğretimin başladığı ilk hafta içinde 1. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım ve oryantasyon programı düzenlenmektedir.

2. Yarıyıl

MAT102 Matematik II
Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu, birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri, Lagrange çarpanları, çift integral hesaplamaları ve uygulamaları, çizgi integrali, Green teoremi, diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi, kompleks sayılar.

FIZ102 Fizik II
Electrik yükleri. Kolomb kuralı. Elektrik kuralları. Gauss Kuralı. Elektriksel potansiyel. Kapasitör ve kondaktör. Akım ve Direnç. Doğrudan Akım Devreleri. Manyetik Alanlar. Manyetik Alan Kaynakları. Faraday Kuralı.

MAT112 Linear Cebir
Matrisler ve Denklem Sistemleri, Determinantlar, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikgenlik, Eigenvalues, Numerik Doğrusal Cebir.

YMP104 Nesne Tabanlı Programlama I
İlkel veri yapıları ve kontrol yapıları. Karar ve öngörüm mekanizmaları. Nesne yaratılış metodları, nesnelerin geçişleri. Nesnelerle ve sınıflarla programlama. Sınıfların iç yapılanması. Grafik programlama. Arabirim oluşumları, appletler ve üst düzey grafik programlaması. Dahili ve harici programlama. Çoklu ortamlar, giriş-çıkışlar, grafik ağ yapıları. Python 3 programlama dili kullanılmaktadır

ING102 İngilizce II
Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.

YMP112 Ayrık Yapılar
Kümeler ve Mantık, Ispatlar, Fonksiyonlar, Diziler ve İlişkiler, Algoritmalar, Sayı Teorisine Giriş, Sayma Metotları ve Güvercin Deliği İlkesi, Tekerrür İlişkileri, Grafik Teorisi, Ağaçlar, Ağ Modelleri, Boolean Cebir.

3. Yarıyıl

MAT201 Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel denklemler ve temel kavramlar. Matematiksel model olarak diferansiyel denklemler. (Adi-kısmi diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemlerin derece ve mertebesi. Diferansiyel denklemlerin elde edilişi). Diferansiyel denklemlerin genel, özel ve tekil çözümleri. Varlık-Teklik teoremleri. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, tam ve tam şekle dönüştürülebilen diferansiyel denklemler. Lineer diferansiyel denklem, Bernoulli diferansiyel denklemi ve uygulamalar (nüfus modeli, ivme-hız modeli, ısı problemleri). Değişken değiştirme yöntemi. n-inci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin genel çözüm teorisi (çözümlerin lineer bağımsızlığı, homojen denklemler için süperpoziyon prensibi, özel ve genel çözüm kavramları).

YMP201 Sayısal Mantık
Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Fonksiyonların basitleştirilmesi. Birleşimsel devreler. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Dizisel mantık devreleri. Senkron dizi devrelerin analizi ve tasarımı. Dizisel devrelerin basitleştirilmesi. Asenkron dizisel devreler. Programlanabilir mantık ile dizisel devre tasarımı. Mikroişlemcilerin programlanmasına giriş.

YMP203 Yazılım Mühendisliğine Giriş
Yazılımın gelişimi. Yazılım mühendisliği teknolojisi. Yazılım projelerini yönetmek. Yazılım proje planlaması, tahminler, ve risk analizi. Analiz ve modelleme teknikleri. Yazılım test aşamaları. Dökümantasyon. Bakım şekilleri. Birleştirilmiş Modelle Dili ve Modelleme, Sistem Tasarımı, Nesne Tasarımı, Proje Yönetimi

YMP205 Veri Yapısı ve Algoritmalar
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi. Hesaplama modelleri, temel stratejiler. Böl ve yönet, sıralama algoritmaları, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, dinamik programlama, açılım ve sınırlama. Algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi. Graf algoritmaları. Liste algoritmaları, NP-tamamlılık ve çözülemezlik. Parallel algoritmalar.

ENG201 İngilizce Okuma ve Yazma
Bölümle ilgili okuma parçaları; dil bilgisi çalışmaları; kelime ve çeviri aktiviteleri; dinleme etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular hakkında münazaralar (Zamanların tekrarı, internet tarihi, Sağlık ve tıp, edilgen çatılar, Sosyal meseleler, Çevre sorunları, Kiplerin tekrarı, Hukuk ve ceza, sıfat cümlelerinin tekrarı, Dil ve Edebiyat, İsim Cümlelerinin tekrarı, Uzay keşifleri, bağlaçlar, Spor ve zindelik, zarf cümleleri, İnsanlar ve düşünce akımları, şart cümleleri, Kültürler arası bakış açıları, İş ve ekonomi, Suyun geleceği, Yasa dışı göç, İnternet sahtekarlığı ve suçları.)

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Sevr Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

TUR101 Türkçe I: Yazılı Anlatım
Bölümle ilgili okuma parçaları; dil bilgisi çalışmaları; kelime ve çeviri aktiviteleri; dinleme etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular hakkında münazaralar (Zamanların tekrarı, internet tarihi, Sağlık ve tıp, edilgen çatılar, Sosyal meseleler, Çevre sorunları, Kiplerin tekrarı, Hukuk ve ceza, sıfat cümlelerinin tekrarı, Dil ve Edebiyat, İsim Cümlelerinin tekrarı.

4. Yarıyıl

YMP202 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
Bilgisayarlara giriş. Mikro programlama kontrolü. Bellek organizasyonu. Giriş / çıkış sistemi. Standart dışı bilgisayar mimarileri, boru hattı, RISC ve vektör bilgisayarlar.

YMP204 Veri Tabanı ve Yönetimi
Veri tabanı yönetim, prensipleri. Sıradüzenli bilgi modelleme metodları. Veri tabanı yaratmak ve veri tabanı işlemleri. Veri tabanı arama ve sıralama teknikleri. Ofis otomasyonunda veri tabanı sistemi kullanımı. Dağıtılmış veri tabanı sistemleri. Veri tabanı güvenliği. Gelişmiş Veritabanı Modelleri ve Uygulamaları.

YMP206 Yazılım Belirtim ve Tasarım
Yazılım tasarımına derinlemesine bakmak. Tasarım kalıpları, çerçeveler ve mimarlık çalışmalarının devamı. Mevcut ara katman mimarilerinin incelenmesi. Ara katman kullanan dağıtılmış sistem tasarımı. Bileşen tabanlı tasarım. Ölçüm teorisi ve metriklerin tasarımda uygun kullanımı. Performans, güvenlik, güvenlik, yeniden kullanılabilirlik, güvenilirlik gibi nitelikler için tasarım yapılması. Dahili niteliklerin ve yazılımın karmaşıklığının ölçülmesi. Tasarımların değerlendirilmesi ve evrimi. Yazılım geliştirme, yeniden yapılanma ve ters mühendislik ile ilgili temel bilgiler

YMP208 Nesne Tabanlı Programlama II
İlkel veri yapıları ve kontrol yapıları. Karar ve öngörüm mekanizmaları. Nesne yaratılış metodları, nesnelerin geçişleri. Nesnelerle ve sınıflarla programlama. Sınıfların iç yapılanması. Grafik programlama. Arabirim oluşumları, appletler ve üst düzey grafik programlaması. Dahili ve harici programlama. Çoklu ortamlar, giriş-çıkışlar, grafik ağ yapıları.

AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Sevr Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

TUR102 Türkçe II: Sözlü Anlatım
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

5. Yarıyıl

YMP301 Yazılım Mimarisi
Disiplinli alt düzey yazılım tasarımında genel ilke ve teknikler. BNF ve temel gramer teorisi ve ayrıştırma. Ayrıştırıcı jeneratörlerin kullanımı. Dil ve protokol tasarımının temelleri. Resmi diller. Devlet geçiş ve tablo tabanlı yazılım tasarımı. Yazılım yapımı için formal yöntemler. Eşzamanlılık ve süreçler arası iletişimi işleme teknikleri. Sayısal yazılım tasarlama teknikleri. Model odaklı inşaat araçları. Middleware’a Giriş. Sıcak nokta analizi ve performans ayarlama.

YMP303 İşletim Sistemleri
İşletim sistemlerine giriş, süreç kavramı, Deadlock (çıkmaz) durumların önlenmesi, işlemci yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosyalama sistemleri, korunma ve güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış sistemleri, gerçek zaman sistemler, sistem örnekleri. Linux ve Windows İşletim Sistemleri.

MAT301 Nümerik Analiz
Nümerik hatalar. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Enterpolasyon ve ekstrapolasyon. Eğri uyarlaması. Numerik diferansiyel ve ıntegral. Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü.

YMP305 İnsan Bilgisayar Etkileşimi
İnsan-bilgisayar etkileşiminin psikolojik ilkeleri. Kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi. Kullanılabilirlik mühendisliği. Görev analizi, kullanıcı merkezli tasarım ve prototipleme. Kavramsal modeller ve metaforlar. Yazılım tasarımı gerekçesi. Pencere, menü ve komut dizaynı. Ses ve doğal dil G / Ç. Tepki süresi ve geribildirim. Renk, simgeler ve ses. Uluslararasılaşma ve yerelleştirme. Kullanıcı arabirimi mimarileri ve API’leri. Vaka çalışmaları ve proje.

YMP307 Programa Dilleri Kavramı
Dersin içeriği yazım ve semantiklerin tanımı, değişken isimleri, bağlayıcılar, veri türü kontrolü, veri türleri, gösterimler ve atama komutları, kontrol yapıları, altprogramlar, soyut veri türleri, nesne tabanlı programlama, fonksiyonel programlama, mantık programlama, exception ve event handling konularından oluşmaktadır.

YMP309 İnternet Programcılığı I
İnternet ile ilgili temel kavramlar - İnternet’in tarihçesi, İnternet teknolojileri, Web tasarımının yöntem ve aşamaları - HTML diline giriş, HTML’nin genel yapısı, HTML temelleri (başlıklar, paragraflar ve düzenleme) - HTML’de yazı tipleri, renklendirme ve listeler, resim ve köprü ekleme -HTML’de tablolar ve çerçeveler - Web tasarım editörüne giriş, Site tanımlama, Temel sayfa ayarları -Web tasarım editöründe temel düzenleme işlemleri, buton, animasyon ve tablolar -Web tasarım editöründe menü ve script ekleme, stil dosyaları (CSS), Formlarla çalışma

6. Yarıyıl

MAT312 Olasılık ve İstatiksel Metotlar
Sayma ve olasılık (hem teorik hem de deneysel tanımlar); Olasılık kuralları (set teorisi dayalı); şartlı olasılık; Rastgele değişken; olasılık kütle fonksiyonları ve yoğunluk fonksiyonları; Beklenti değerleri; örnekleme teorisi (ortalama ve standart sapma); hipotez testi; Güven aralıkları (popülasyon ortalaması, popülasyon standart sapması için).

YMP302 Yazılım Gereksinimi Analizleri
Alan mühendisliği. Gerekleri keşfetmek ve ortaya çıkarmak için teknikler. Gereksinimleri temsil eden diller ve modeller. İhtiyaç, amaç ve kullanım vaka analizini içeren analiz ve doğrulama teknikleri. Sistem mühendisliği bağlamında şartlar. Harici niteliklerin belirlenmesi ve ölçülmesi: performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik,

YMP304 Yazılım Kalite Güvencesi ve Sınama
Sayma ve olasılık (hem teorik hem de deneysel tanımlar); Olasılık kuralları (set teorisi dayalı); şartlı olasılık; Rastgele değişken; olasılık kütle fonksiyonları ve yoğunluk fonksiyonları; Beklenti değerleri; örnekleme teorisi (ortalama ve standart sapma); hipotez testi; Güven aralıkları (popülasyon ortalaması, popülasyon standart sapması için).

YMP306 İnternet Programcılığı II
Bilgisayar Ağları, Internet, Internet Servisleri. HTML ye giriş. Web Sayfası ve Web Sitesi Tasarlama. Temel HTML Elemanları. Link Oluşturma. Tablolar. Formlar. Ara Sınav. CSS e Giriş. Temel CSS Bilgileri. Javascript. Veri Tipleri, Değişkenler ve İşlemciler. Javascript Komutları/ Javascript Uygulamaları. Web Sayfası Uygulamaları.

YMP308 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağlarının gelişimi, Ağ programlama ve uygulama. Veri iletimi; iletişim ortamları, elektromanyetik ortamı, bakır kablolar, fiber optik kablolar, asenkron iletişim ve uzun mesafe iletişim. Paket iletimi; paketler, çerçeveler ve hata algılama. Yerel ağ teknolojileri ve ağ topolojileri; çoklu erişim protokolleri, donanım adresleme ve çerçeve tipi belirleme. Yerel ağ kablolama, fiziksel topoloji ve arayüz donanımı. Yerel ağların Genişletilmesi; fiber modemler, tekrarlayıcılar, köprüler ve anahtarlar. Uzun mesafe sayısal bağlantı teknolojiler. Geniş alan ağ teknolojileri ve yönlendirme algoritmaları. Bağlantılı temelli ağ kullanımı ve ATM. Ağ karakteristikler; sahiplik, servisler, performans, protokoller ve tabakalı yapı. Ağlar arası teknolojiler; kavramlar, mimariler, protokoller ve sıkışıklık kontrol algoritmaları. IP: Internet protokol adresleri. Binding protokol adresleri. IP datagramları ve datagram ilerletme. IP sarmalama. Gelecekteki IP (IPv6). Hata algılama mekanizmaları. TCP; güvenilir taşıt servisi, basit taşıt protokolü. Internet yönlendirme, Ağ uygulamaları.

7. ve 8. Yarıyıl

YMP403 Yazılım Proje Yönetimi
Dersin içeriği yazılım proje yönetimi temelleri, proje değerlendirme ve program yönetimi, proje planlama, uygun proje yaklaşımı seçimi, yazılım efor tahmini, etkinlik planlama, risk yönetimi, kaynak tahsisi, düzenleme ve kontrol, sözleşme yönetimi, yazılım çevresinde insan yönetimi, takımlar halinde çalışma yöntemleri, yazılım kalitesi konularından oluşmaktadır.

Seçmeli Dersler

YMPxx1 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
İstatistiksel yöntemlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve istatistiksel analiz yöntemleri detaylı bir şekilde incelenmes

YMPxx2 Mantık Tasarımı
Bu ders ikili mantık, Kombinatoryel ve ardışık devre tasarımı, durum makinesi tasarım teknikleri, çoklayıcılar, kod çözücüler ve toplayıcılar da dahil olmak üzere birçok konuyu kapsayacaktır.

YMPxx3 Kriptografi ve Ağ Güvenliği
Öğrencilerin temel şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma presipleri ve ağ güvenliği teknikleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin elde edilmesini sağlar

YMPxx4 Kablosuz İletişim
Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize edilecektir. Sonrasında, telsiz kanalın temel kapasite sınırları ve kapasiteyi dolu kullanan iletim yöntemleri incelenecektir. Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır.

YMPxx5 Bilişsel Gelişim ve Dil
Bu ders; öğrencilerin toplum, kültür ve dil arasındaki ilişkiyi; dil ve beyin ilişkisini; dilin yapısını; dil gelişimini; dili kullanmayı; dil becerilerini; anlama/konuşma bozukluklarını kavramalarını amaçlamaktadır.

YMPxx6 İleri Otomatik Öğrenme
Dersin içeriğinde eğitme verilerinin toplanması, verilerden istatistiksel yapı çıkarımının öğrenilmesi, aşırı-uyma, parametrik modeller ve parameter seçimi, doğrulama, regresyon, sınıflandırma, parametrik olmayan modeller, gruplaştırma bulunmaktadır.

YMPxx7 Algoritma Analizi
Açgözlü algoritmalar, bölveyönet tarzı algoritmalar, dinamik programlama ve yakınlaşık algoritmalar.

YMPxx8 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri
Bu derste, dağıtık veritabanı tasarımı, dağıtık işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolünden veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyileme konularına kadar değişen bir yelpazede konular işlenecektir.

YMPxx9 Bilim Felsefesi
Bu ders Aristoteles’ten 21. yüzyıla kadar olan süreçte bilim felsefesinin temel taşlarını içerir.

YMPxx10 Web Servisleri Programlaması
N parçalı ve dağıtık ağlar üzerinden servis sağlamak için kullanılan yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin araştırılması ve keşfedilmesidir. Ayrıca bu ders işlem hareket işlemesi, servis ve güvenlik sözleşmeleri, iş protokolleri ve web servisi geliştirim döngüsü konularını da ele almaktadır.