Ders Tanımları

MAK 100 Makina Mühedisliği Oryentasyonu (Kredisiz)
Makina mühendisliğinin tanımlanması ve çalışma alanları ile ilgili söyleşiler. Bölüm ve bölüm laboratuvarlarının tanıtılması. Çalışma alanları ile ilgili olarak çeşitli endüstriyel tesislerin ziyareti.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi (2-0) 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Türk İnkılâbının stratejisi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 1923-1932 yılları Arası Türk dış politikası. 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

KİM 101 Genel Kimya (3-2) 4
Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

İNG 101 İngilizce I (3-0) 3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

MATE 101 Matematik I (4-0) 4
Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.

MAK 101 Teknik Resim I (2-2) 3
Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Teknik resimin prensipleri, çizim aşamaları, çizgi çeşitleri, izometrik ve oblik görünüşler, görünüşlerin yerleştirilmesi, grup ve imalat resimleri, kesit görünüş çizimleri, toleranslar ve ölçülendirme.

FİZ 101 Genel Fizik I (3-2) 4
Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.

İNG 102 İngilizce II (3-0) 3
Öğrencilere teknik, endüstriyel ve bilimsel açıdan gerekli olan günlük konuşma İngilizcesini temel düzeyde kullanmaları sağlanır. Eğitim sürecinde öğrenilerin İngilizce dilini günlük hayatta kullanma becerilerini geliştirme, mühendislik alanında kullanabilecekleri genel İngilizce dil bilgisi, kelimehaznesi ve okuma-anlama ve anlatabilme becerisini kazanmaları sağlanır. Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.


MATE 102 Matematik II (4-0) 4
Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Matrisler. Determinantlar. Lineer denklem sistemleri. Bernoulli, Riccati denklemleri, Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları.

MAK 102 Teknik Resim II (2-2) 3
Bilgisayar destekli tasarım uygulamaları. Vida dişleri ve dişli bağlantı elemanları, kilitleme ve tespit elemanları, kamalar ve kama yuvaları, unilateral ve bilateral toleranslar, tolerans uygulamaları, dişliler, yaylar ve yay hesaplamaları, kaynak tipleri ve simgeleri, yataklar.

FİZ 102 Genel Fizik II (3-2) 4
Elektromanyetizma. Elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Kondansatör ve dielektrikler. Akım ve direnç. Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası ve endüksiyon, Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Girişim. Kırılma. Işık ve Kauntum fiziği. Dalga ve parçacıklar. Nükleer fiziğe giriş.

BLG 132 Bilgisayara Giriş ve Programlama (3-1) 3
Temel bilgilere giriş, bilgisayar donanımının ve programın kuruluşu. Bilgisayar dili kavramı ve verilerin bilgisayarda tasviri, sayısal, real, ve karakter veri çeşitleri. Algoritmalar ve akış şemaları. Pascal programlama dilindeki özellikler ve temel program yapısı. Input/output komutları. Kontrol ve döngü yapıları. Dizinler. Modüler programlama yapısı: Prosedürler ve fonksiyonlar.

MAK 200 Atölye Stajı (Kredisiz)
Makina Bölümü ögrencilerinin 2. yıl sonunda yapması gereken bir staj olup herhangi bir makina atölyesinde 10 gün talaşlı ve talaşsız şekil verme usullerinin görülmesi tezgahların kullanılması, ve staj sonunda bir rapor hazırlanıp bölüme sunulmasını kapsamaktadır.

MATE 201 Diferansiyel Denklemler (4-0) 4
Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.

MAK 203 Statik(4-1) 4
Kuvvet ve denge. Ağırlık merkezleri. Kafes kiriş sistemleri, çerçeve ve makinaların incelenmesi. Rijit sistemlerin dengesi. Sürtünme. Atalet Momentleri. Virtüel iş ilkesi.

MAK 204 Dinamik (3-1) 3
Parçacık ve parçacık sistemlerinin kinematik ve kinetiği. Rijit cisimlerin düzlemsel kinematik ve kinetiği. Newton’un ikinci kanunu. İş-enerji ve impuls-momentum yöntemleri.

MAK 205 Termodinamik I(4-1) 4
Temel kavramlar ve tanımlar. Ölçülebilir termodinamik özellikler. Kapalı ve açık sistemler. Faz diyagramları ve hal denklemleri. İş ve ısı. Kütlenin korunumu. Termodinamiğin 1. kanunu, iç enerji ve entalpi. Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi.

EL 206 Elektrik Makinaları(3-1) 3
Temel Elektrik Elemanları ve Devre Kavramları. Manyetik Devreler. İdeal Transformatör. Üç faz Transformatörler ve uygulama alanları. Doğru Akım Makinaları. Alternatif Akım Makinaları. Elektrik Makinalarının Uygulama Alanları.

MAK 206 Termodinamik II(3-1) 3
Enerji, tersinmezlik ve serbestiyet.  Termodinamik güç, buhar ve soğutma çevrimleri.  Termodinamik özellik bağıntıları.  Gaz karışımlarının termodinamiği.

MAK 208 Mukavemet I(4-1) 4
Tanım. Ilkeler. Bölümleme. Gerilme hali ve gerilme tansörü. şekil değiştirme. Lineer elastisite. Hook kanunları. Yorulma. Plastisite, mukavemet hipotezleri. Çubuklarda kesit tesirleri ve diyagramları. Normal kuvvet, statikçe belirsiz problemler. Kesme, perçin hesabı. Burulma, dairesel kesitler, dairesel olmayan kesitler, açık ve kapalı tüpler. Atalet momentleri. Düz ve eğik eğilme.

İNG 210 İngilizce İletişim Teknikleri(3-0) 3
Öğrencilerin alanları ile ilgili ingilizce metinler üzerinden okuma ve anlama becerilerini geliştirmek alanları ile ilgili kelime haznelerini güçlendirmek,
Konuşma: kazanılan ingilizce düzeyleri ile konuşma becerilerini geliştirmek, akademik sunum yapabilmek, iş görüşmesinde mülakatlarda ingilizce iletişim kurabilmek , bir diyalog yapabilmek, bir konudaki bilgi ve düşüncelerini sözlü aktarabilme becerilerini kazandırmak,
Yazma: iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları Rapor Yazma, C.V yazma, Başvuru Formu doldurma, Niyet Mektubu yazma gibi becerilenin kazandırılması.

MAK 210 Üretim Teknikleri I(3-1) 3
Metallere plastik şekil verme, sıcak ve soğuk işleme, sertleştirme ve and yeniden kristallendirme. Deformasyon işlemlerine ait teknoloji. Dövme ve presle şekillendirme, ektrüzyon ve haddeleme. Boru üretimi. Sac işleme. Temel atölye elemanları, metal kesme, torna, matkap ve delme makinaları, freze, ve kesme elemanaları; bileyiciler, planya ve taşlama tezgahı.

MAK 211 Mühendislik Malzemeleri(4-1) 4
Malzemeler ve özellikleri. Atomsal yapı ve atomlar arası bağlar, kristal yapı, kristal kusurlar, katı çözeltiler. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değiştirme. Çekme, basma ve eğilme durumalrında malzeme davranışları. Sertlik ve sertlik ölçümü. Dislokasyon ve güçledirme mekanizmaları. Faz dengesi, faz diyagramı, demir – karbon sistemler, katı reaksyonlar, mikroyapılar. Seramiklerin yapı ve özellikleri. Polimer yapıları.

MATE 212 Makina Mühendisleri için Matematik(3-1) 3
Kompleks sayılar, Matris işlemleri, lineer denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri, 2 ve 3 boyutlu vektörler, Eigenvalue, Eigenvektörler, Fourier Serileri, Uygulamalı olasılık ve istatistik.

MAK 300 Endüstri Stajı (Kredisiz)
Makina bölümü ögrencileri 3. yılı sonunda yapması gereken stajdır. Bu stajda ögrenciler 20 günü herhangi bir endüstri fabrikasında üretim teknikleri, fabrika organizasyon, üretim maliyeti, sevk ve idare kalite kontrol bölümlerinde çalışmaları gerekir. Ayrıca 10 günlük bir periyod ise herhangi bir enerji santralında (hidroelektrik veya termik) mekanik enerjinin üretimi hakkında staj yapmaları ve staj sonunda bir staj raporu hazırlamaları gerekmektedir

MATE 301 Sayısal Analiz (3-0) 3
Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.

MAK 301 Akışkanlar Mekaniği(4-1) 4
Akışkanlar ve özellikleri. Hidrostatik. Akışkanlar kinematiği. Akışkanlar dinamiği. Laminer akımda temel prensipler (kütlenin korunumu, momentumun korunumu ve enerjinin korunumu). İntegral ve diferansiyel formulasyonları ve uygulamaları. Basınç ve debi ölçme metotları. Kapalı sistemler.

MAK 302 Makina Teorisi I(4-0) 4
Mekanizmalara giriş: temel kavramlar, harket kabiliyeti, mekanizmaların temel tipleri. Bağlantı elemanlarının konum, hız ve ivme analizleri. kam mekanizmaları. Dişli uygulamaları. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizleri.

MAK 303 Makina Tasarımı I(4-0) 4
Makina mühendisliği tasarımına giriş. Kuvvet analizi, malzeme bilgisi, deformasyon ve kararsızlık. Gerilme analizi ve yığılması. Makina elemanlarının mukavemeti, statik ve dinamik yükler altındaki yetmezlik kriterleri. Dişli bağlantı parçaları, perçin ve kaynak bağlantıları, yaylar.

MAK 304 Makina Tasarımı II(4-0) 4
Sürtünme ve yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar. Dişli kinematiği ve tasarımı. Dişli çeşitleri. Miller ve parçaları, kama, pim, kavrama ve debriyajlar, kayışlar, zincirler, tork dönüştürücüleri. Bir mekanik parçayı ve cihazı içeren tasarım projesi, teknik çizimler, maliyet analizi.

MAK 307 Mukavemet II(4-1) 4
Stress and strain, Mohr’s circle. Kesmeli eğilme. Kayma merkezi. Elastik eğrinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi. Kesmenin etkisi. Normal kuvvet ve eğilme, çekirdek, çekme taşımayan malzeme, ikinci mertebe teorisi. Eğilmeli burulma. Virtüel iş teoremi. Betti ve Castigliano teoremleri. Minimum ilkeleri. Elastik stabilite, Euler halleri, elastik bölge dışında burkulma, Omega yöntemi, yaklaşık yöntemler, Rayleigh oranı.

MAK 308 Kontrol Sistemleri(3-0) 3
Otomatik kontrola giriş. Dinamik sistemlerin matematiksel modellemesi. Laplace dönüşüm yöntemini kullanarak tepki analizi bulma. Transfer fonksiyonları ve blok sistemler. Geribesleme kontrol sistemleri. Hareketlendirici ve devre örnekleri. Kontrol kanunları.

MAK 311 Üretim Teknikleri II(3-1) 3
Temel üretim prosesleri, malzeme yapıları ve malzeme özellikleri, Demir ve demir dışı metallerin üretimi. Metal dökümüne ait esaslar, kalıp tipleri. Kalıp ve maça tasarımı. Ergitme fırınları. Toz metalurjisi. Kaynak, oksijen gaz kaynağı, kesme, elektrik ark kaynağı.

MAK 313 Isı transferi I(4-1) 4
Temel tanıtım ve kavramlar. Kararlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Kararsız rejimde ısı iletimi. Taşınımla ısı transferinin prensipleri. Zorlanmış taşınımla ısı transferinde ampirik ve pratik bağıntılar. Doğal taşınımla ısı transferi..

MAK 314 Isı Transferi II(3-1) 3
Isı iletimi problemleri için sayısal yöntemler.. Yoğuşma ve kaynama. Radiasyonla ısı aktarımı.Isı değiştirgeçleri. Kütle transferi.

MAK 400 Bitirme Projesi (2-4) 4
Tasarım süreci ve morfolojisi. Problem giderme ve karar verme. Modelleme ve similasyon.. Tasarımda bilgisayar kullanımı, CAD. Proje mühendisli, planlaması ve yönetimi. Tasarım optimizasyonu. Ekonomik karar alma ve maliyet değerlendirme. Katile kontrol. Yetmezlik analizi ve güvenirlilik. Tasarımda insan unsuru ve ekolojik factörler. Örnek çalışmalar. Her öğrenciye bir proje verilir.

MAK 401 Hidrolik Makinalar(3-1) 3
Hidrolik makinelere giriş. Borular, turbo pompalar, radyal pompalar, eksensel pompalar, karışık pompalar. Kavitasyon. Turbo makinelerde boyutsal analiz. Turbo pompaların boru sistemlerinde kullanımı. Türbinler; Françis, Pelton ve Kaplan türbinleri ve rüzgar türbini.

YÖN 402 Mühendislikte Proje Yönetimi (3-0) 3
Proje planlama, program ve bütçenin hazırlanması, izlenmesi ve kontrolü, ekip organizasyonu ve yönetimi, zaman yönetimi, bilgisayar destekli yönetim yöntemleri, doküman ve teknik şartname hazırlama, uluslararası standartlar.

MAK 403 Makina Teorisi II(4-1) 4
Titreşime giriş ve kavramlar. Bir dereceli bağımsız sistemlerin başlangıç tahriklerinin cevabı, ahenkli, periodik ve periyodik olmayan tahriklerin bağımsız bir dereceli sistemler için cevabı, iki ve birçok gağımsız dereceli sistemler, titreşim kontrolü, milin (şaftın) kritik hızı, rotor balansı.

MAK 405 Mekanik Sistemlerin Deneysel Analizi (2-3) 3
Deney yapma gereksinmi. Deneysel yönetem. Genel ölçüm sistemleri. Rapor yazlama. Hata analizleri. Belirsizlik. Frequency Dağılımı. Beklenen değer ve standart sapma. Deneysel sonuçların sunumu. Verilerin grafiksel sunumu. Eğri uydurma (curve fitting) ve lineer regresyon. Doğrusal olmayan ilişkiler. Boyut analizi. Laboratuvar deneyleri.

MAK 411 Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (3-1) 3
Bölgesel ve merkezi ısıtmaya giriş, ısıtma cihazları, ısı kayıp hesapları, sıcak sulu ısıtma sistemleri, boru hatları tasarımı. Bölgesel ve merkezi ısıtma, soğutma cihazları, ısı kazanç hesapları, soğuk su ile soğutma. İklimlendirme. Havalandırma, hava ile ısıtma ve soğutma, kanal tasarımı. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi tasarımı.

MAK 412 Mekanik Metalurji (3-1) 3
Elektrik dirençli gerilim ölçer uygulamaları. Gerçek gerilme-gerinim eğrileri, malzemedeki uygulamaları. Sürünme, sürünme kanunları. Sürünmeyi etkileyen faktörler ve sürünmeye karşı malzeme seçimi. Malzemelerin soğuktaki davranışı ve darbe testleri. Yorulma ve yorulma testleri. Yorulma çeşitleri, çatlak ilerlemesi kanunları. Derin çekme, kesme, basınç, sürünme testleri. Sertlik bağıntıları ve aşınma.

MAK 414 Isıl Güç Sistemleri (3-1) 3
Isı transferi ana ilkeleri ve uygulamaları. Yakıtlar. Yanma işlemi. Buhar çevrimleri. Buhar türbinleri ve nozullar. Buhar ve gaz türbinleri. Pompalar, fanlar ve kompresörler.

MAK 415 Rüzgar Enerjisi (3-1) 3
Rüzgar enerjisinin teorisi ve Betz limiti. Rüzgar hızının geographic ve topographic dağılımı, uygulama alanları, rüzgar türbinlerin çeşitleri, rüzgar hız dağılımının araştırma kriterleri. Rüzgar veri analizi, Helman katsayısı, pervane profillerinin verileri ve kullanışı aerodinamik ve rüzgar türbin kanatlarının karakteristik özellikleri. Rüzgar türbinlerinin tasarımı ve kontrolü, yatay eksenli rüzgar türbinlerinin verimi, rüzgar gücü, rüzgar enerji depolanması. Dikey eksenli türbinler hakkında genel bilgi, elektrik üretimi ve ekonomik incelenmesi.

MAK 416 Güneş Enerjisi (3-1) 3
Güneş, güneş sabiti, radyasyon, spektrum dağılımı ve dünya dışı ışınım değişimi, yüzeylerin radyasyonal özellikleri, güneş açıları, zaman değişimi, yataysal ve eğimli yüzeylere gelen radyasyonlar, eğimli yüzeylerdeki izolasyon, güneş radyasyonlarının atmosferdeki azalması, güneş radyasyonlarının emilmesi, piranometre, güneş pilleri, güneş plakaları, güneş radyasyonlarının verileri, güneş radyasyon ve temiz havadaki radyasyonların tahmin edilmesi, ışın ve diffuse edilen radyasyonun bileşenleri, enerji depolanması.

MAK 418 Soğutma Tekniği (3-1) 3
Soğutma çevrimleri. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi çeşitleri ve pratik uygulamaları. Soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanların termodinamik ve fiziksel özellikleri. Soğutma kompresörleri. Soğutma makinalarında kullanılan diğer elamanlar.

MAK 419 Buhar Kazanları (3-1) 3
Buhar kazanlarının sınıflandırılması. Yakacak türleri ve yanma. Isı transferi hesapları. Isı kayıpları ve verim. Yakacak miktarının tayini. Yük kaybı, baca hesabı. Mukavemet hesapları.

MAK 421 İçten Yanmalı Motorlar (3-1) 3
Motorların tarihçesi. Termik kuvvet makinaları ve motorlar. Dört zamanlı ve iki zamanlı benzin ve diesel motorların çalışmaları ve genel yapıları. Teorik motor çevrimleri. Motorların ön hesapları ve motor seçimi. Motor yakıtları. Motorlarda yanma ve vuruntu.

MAK 422 Modern Kontrol Teorisi (3-1) 3
Giriş. Durum uzayı gösterimi. Durum denklemi çözümü. Sistemlerin kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlikleri. Durum uzayında tasarım ve analiz. Sağlam kontrol. Lyapunov kararlılığı. Durum geribeslemesi ile kontrol sistem tasarımı. Lineer olmayan sistemlerin kontrolu.

MAK 423 Isı Değiştirgeçleri Tasarımı (3-1) 3
Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması ve tasarım yöntemleri. Isı değiştiricilerinin akış şekilleri. Toplam ısı geçiş katsayısının bulunuşu. Isı geçiş bağıntıları. Kirlilik faktörü, basınç düşüşü. Gövde-boru tip ısı değiştiricilerin hesabı. Kompakt ısı değiştiricileri.

MAK 425 Takım Tezgahları ve Takım Tasarımı (3-1) 3
Metal kesme makinaları. Kesme takımları. Takım tezgah seçimi. Kesme hızları, kesme derinlikleri. Tornalama, delme, planyalama, vargel, frezeleme, taşlama işlemleri ve son işlemler.

MAK 426 Sonlu Eleman Yöntemine Giriş (3-1) 3
Gerilme ve genleşme analizi. Genleşme-deplasman denklemleri. Düzlemsel elastik problemler. Sonlu eleman yöntemine giriş. Bir ve iki boyutlu sonlu eleman metodu tekniği. Koordinat transferi, matris bütünleme ve çözüm teknikleri. Üç boyutlu sonlu eleman metoduna giriş. Bir ve iki boyutlu problemler ile ilgili projeler.

MAK 427 Malzemelerin Mekanik Özellikleri (3-1) 3
Gerilmenin tanımı, bir, iki eksenli gerilme hali ve formüllerin türetilmesi. Bir ve iki eksenli gerilme halleri için normal, asal ve kayma gerilmelerinin türetilmesi; Mohr çemberlerini kullanarak bu gerilmelerin belirlenmesi, Dislokasyonların tanımı, kısmi dislokasyonlar. Dislokasyon enerjisi, deformasyon ile gerilme-dislokasyon ilişkisi.

MAK 429 Bilgisayar Destekli Tasarım (3-1) 3
Tasarımda bilgisayar kullanımı. Bilgisayar Destekli Tasarım’a yönelik yazılım ve donanımlar. Bilgisayar grafiği ve uygulamalarına giriş. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Mühendislik. Tipik bir Bilgisayar Destekli Tasarım sistemi kullanılarak gerçekleştirilen tasarım uygulamaları.

MAK 430 Nükleer Mühendisliğe Giriş (3-1) 3
Radyoaktif bozunma. Nükleer reaksiyonlar. Bağlama enerjisi. Nötron etkileşimleri, kesitleri ve füzyon. Nükleer reaktörler ve yakıtlar. Nötron diffüzyonu ve moderasyon. Fick kanunu, diffüzyonu denklemleri ve çözümleri. Nükleer reaktör kuramı. Tek-grup reaktör denklemi ve kritik denklemi. Isıl reaktörler. Dört-faktör denklemi. Kritiklilik hesaplamaları. Diğer reaktör türleri.

EKON 431 Mühendislik Ekonomisi(3-0) 3
Dersin mühendislik açısından önemi ve getirileri. Ekonominin temel kavramları (ekonomi, para, faiz, enflasyon, devaluasyon, arz, talep, döviz, ulusal para, fiyat, piyasa fiyatı,vs). Mühendislik ekonomisinin hedefleri, Mühendislik ekonomisinde alternatiflerin oluşturulması, Hiç yapmama alternatifi, İhtiyacın mevcut sistemin organizasyonu ile karşılanması, Teknik yönden mümkün alternatifler, Ekonomik yönden mümkün alternatifler, Nakit akış hesapları , Temel kayvramlar( ekonomik analiz süresi, fiziksel ömür, iskonto oranı), Peşin değerin gelecek değeri Nakit akış hesapları, Peşin değerin üniform değeri , Uniform değerin gelecek değeri, Doğrusal artan değerin peşin değeri , Maliyetler, Yatırım bedeli, işletme maliyeti, Bakım maliyeti, Yenileme maliyeti, Maliyet hesaplanması, Faydalar, Doğrudan hesaplanabilen faydalar, Alternatifin maliyeti, Önlenen zararlar , Maliyet paylaşımı, Fayda-maliyet analizleri, Peşin değer kıyaslamaları Gelecek değer kıyaslamaları, Uniform değer kıyaslamaları, F-M  ve F/M kıyaslamaları, Fayda-maliyet analizleri, İç verimlilik oranı kıyaslamaları, geri ödeme süresi kıyaslamaları.

MAK 431 Enerji Dönüşüm Sistemleri (3-1) 3
Dünyadaki enerji ihtiyaçları ve kaynakları, Yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgar, Dalga, Gel-git, Jeotermal, Biyogaz ve Güneş Enerjisi. Fosil yakıtları, Yanma ve yanma ekipmanları. Buhar Jeneratörleri. Atomik yapı, Nükleer Reaksiyonlar; Bozunma, Füzyon. Reaktörler. Çevresel etkiler.

MAK 441 Akışkanlar Mekaniği II (3-1) 3
Açık sistemlerde sınır tabakası, potansiyel akım teorisi. Hidrolik makinalar ve sınıflandırılmaları. Sıkışabilir akıma giriş, bir boyutlu sıkışabilir akım hareketinin sürtünme, ısı enerjisi ile incelenmesi. Şok dalgalar.

MAK 442 Gaz Dinamiği (3-1) 3
Sıkışabilir Gazlara giriş, Akım Bölgeleri, Sürtünmesiz akımlar için Süreklilik denklemin integral formu şeklinde yazılması, Bir boyutlu sıkışabilir akım, Ses hızı ve Mach sayısı, Sıkışabilir akım için dalga genişlemeleri, Normal şok dalgaları, Bir boyutlu akımda ısı ilavesi, Bir boyutlu akımda sürtünme, Oblik şok dalgaları, Alan hız ilişkileri, Nazıl, Difüsor.

MAK 451 İleri Mukavemet (3-1) 3
Elastisitenin temelleri. Yetmezlik teorileri. Kirişlerde sismetrik olmayan eğilme. Dairesel olmayan uzun prizmaların burulması. Elastik stabilite ve kolonlarda burkulma. Enerji methodları, limit analizleri, kiriş-kolon, termal ve artık gerilmeler.

MAK 453 Malzeme Mühendisliği (3-1) 3
Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve malzeme geliştirme. Isıl işlemler ve örnekler. İleri malzemeler. Gevrek malzemeler ile tasarımlar. Weibull analizi. Malzeme seçimi diyagramları.

MAK 454 Isıl İşlem (3-1) 3
Mühendislik malzemelerinde Malzeme Yapısı-Üretim Yöntemi-Malzeme Özellikleri ilişkisi. Demir bazlı alaşımlarda faz dönüşümleri. Çeliklere su verilmesi ve sertleştirilmesi. Sertleşebilirlik tayini. Çeliklerde temperleme, yüzey sertleştirme. Dökme demirlerin ısıl işlemi. Demir dışı alaşımların ısıl işlemi. Seramik ve camlarda ısıl işlemler. Talaşlı işlenebilir seramikler.

MAK 472 Kalite Kontrol (3-1) 3
Kalite ve kalite artırıcı yöntemler. Kalite kontrol ve teknikleri. Ölçüm. Toleranslar. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü. Hata alalizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartları. Kalite kontrolda statistik. Örnekleme teknikleri. Kontrol tabloları.