AİT 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I (2-0) 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Türk İnkılâbının stratejisi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 1923-1932 yılları Arası Türk dış politikası. 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

İNG 101 – İNGİLİZCE I (3-0) 3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

FİZ 101 – GENEL FİZİK-I (3-2) 4
Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.

KİM 101 – GENEL KİMYA (3-2) 4
Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

MATE 101 – MATEMATİK-I (4-0) 4
Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.

BİL 131 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2-2) 3
C++ programının genel yapısı, fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar, parametre kullanımı, dönüş tipi ve kullanımı, parametre geçişi, değer döndürme, referans değişkenler, özyinelemeli fonksiyonlar, dosya işlemleri, ardışık ve gelişi güzel erişimli dosyalar, grafik çizimleri ve fonksiyonları, sıralama ve arama algoritmaları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği, fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı.

ELE 100 – ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ (1-0) 0
Elektrik – Elektronik Mühendisliğine giriş, Devre teorisinin fiziksel temelleri, Akım ve Kirchhoff akım kanunu, Gerilim ve Kirchhoff gerilim kanunu, Devre elemanları, Bobinler, Kondansatörler, Doğru akım devrelerinin analizi

İNG 102 – İNGİLİZCE-II (3-0) 3
Öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir, öğrencilerin konu alanlarıyla ilgili temel literatürü takip edebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

FİZ 102 – GENEL FİZİK-II (3-2) 4
Elektromanyetizma. Elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Kondansatör ve dielektrikler. Akım ve direnç. Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası ve endüksiyon, Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Girişim. Kırılma. Işık ve Kauntum fiziği. Dalga ve parçacıklar. Nükleer fiziğe giriş.

MATE 102 – MATEMATİK-II (4-0) 4
Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Matrisler. Determinantlar. Lineer denklem sistemleri. Bernoulli, Riccati denklemleri, Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları

MATE 112 – LİNEER CEBİR (3-0) 3
Vektörler, vektör toplamı ve sayı-vektör çarpımı, vektör uzayları, skaler çarpım, bir vektörün uzunluğu ve iki vektör arasındaki açı, lineer birleşim, lineer bağımlı ve bağımsız vektörler, baz ve boyut, ortogonal ve ortonormal vektörler, karşıt baz ve karşıt uzay, altuzay, matrisler ve matriş işlemleri, vektörler ve matrisler, inverslenebilir matrisler, elemanter satır işlemleri ve eşelon form, determinantlar ve özelikleri, determinant açılımları, lineer dönüşümler ve özelikleri, dönüşümlerin matrislerle temsili ve baz dönüşümleri, bir lineer dönüşümün rankı, lineer denklem sistemleri ve çözüm uzayları, Cramer sistemi, rank kuralı ve geometrik yorumu, konveks kümeler, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, karesel formlar, iç çarpım ve iç çarpım uzayları, vektörel ve karma çarpımlar, alan ve hacim

TÇİZ 102 TEKNİK ÇİZİM (3-0) 3
Bilgisayar destekli teknik resme giriş. Temel teknik resim adımları ve izdüşüm teknikleri. Kesit görünüş alma kuralları. Üç boyutlu modellemede temel kavramlar. Üç boyutlu parça tasarımı ve katı modelleme. Üç boyutlu modelden iki boyutlu teknik resim oluşturulması ve detaylandırma. Montaj modellemesi ve parçaların montajı. Yüzey modelleme.

ELE 201 – DEVRE ANALİZİ-I (3-2) 4
Devre Değişkenleri: Gerilim ve Akım – Devre Elemanları: Gerilim ve Akım Kaynakları, Direnç, Kirchhoff Gerilim and Akım Kanunları -Basit Direnç Devreleri: Seri ve Paralel Bağlı Dirençler, Gerilim ve Akım Bölücü – Devre Analiz Teknikleri: Düğüm-Gerilimi ve Göz-Akımı Yöntemleri, Kaynak Dönüşümleri ve Thevenin ve Norton Eşdeğer Devreleri, Maksimum Güç Aktarımı, Süperpozisyon – İndüktans ve Kapasitans: Indüktans ve Kapasitansın Özellikleri, Indüktans ve Kapasitansın Seri ve Paralel Bağlantıları – Birinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri: RL ve RC Devrelerinin Doğal Tepkileri, RL ve RC Devrelerinin, Basamak Tepkileri, Doğal ve Basamak Tepkilerinin Genel Çözümleri – RLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Tepkileri: RLC Devrelerinin Tepkilerine Giriş ve Doğal Tepkinin Şekilleri, RLC Devrelerinin Basamak Tepkisi

MATE 201 – DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0) 4
Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.

ELE 210 – BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (2-2) 3
MATLAB programının tanıtılması. MATLAB programlam teknikleri ve program komutları kullanılarak program yazılması ve problem çözümleri. P-Spice, Electronic Workbench gibi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği analiz paket programlarının tanıtılması ve devre analizi problemlerinin çözümlenmesi.

ELE 241 – ELEKTRİK MALZEMELERİ (3-0) 3
Quantum mekaniğine giriş. Kristal yapıları ve kristallerde enerji seviyeleri. Süperiletkenler. Temel yarı iletken kavramı. P-n katkılı yarı-iletkenlerde iletim. Yarı-iletken diyot çeşitleri ve karakteristikleri.Işığa duyarlı maddeler. Fotodiyot ve LED. Transistör yapısı. Dielektrik madde yapısı. Isısal etki

İNG 210 – İNGİLİZCE İLETİŞİM TEKNİKLERİ (3-0) 3
Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

TOS – TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS (3-0) 3

ELE 202 – DEVRE ANALİZİ-II (3-2) 4
Sinüzoidal Sürekli-Durum Analizi: Sinüzoidal Kaynak ve Fazörler, Pasif Devre Elemanları ve Frekans Domeni Alanında Kirchoff Kanunları, Kaynak Dönüşümleri ve Thevenin-Norton Eşdeğer Devreleri, Düğüm-Gerilimi ve Göz-Akımı Yöntemleri – Sinüzoidal Sürekli -Durum Güç Hesaplamaları: Anlık Güç, Aktif, Reaktif ve Karmaşık Güç, Maksimum Güç Aktarımı – Karşılıklı İndüktans ve Transformatörler – Üç Fazlı Devreler – Laplace Dönüşümüne Giriş: Laplace Dönüşümünün Tanımı, Ters Laplace Dönüşümü – Devre Analizinde Laplace Dönüşümü: s-domeninde Devre Elemanları ve s-domeni Devre Analizi – Frekans-Seçici Devrelere Giriş: Frekans Cevabı Eğrileri, Bode Çizimleri, Alçak, Yüksek, Bant Geçiren ve Bant Durduran Filtreler

ELE 222 – ELEKTRONİK-I (3-2) 4
Diyotlar, diyot devreleri ve ilgili uygulamaları, Zener diyotları, kırpıcı ve bastırıcılar. Doğrultucular, yarım ve tam dalga doğrultucular, RC ve LC filtreler, güç kaynağı tasarımı. Dalgacık ve gerilim regülasyonu kavramları. BJT’nin DC bayaslanması ve bayas kararlılığının sağlanması. FET’in DC bayaslanması ve bayas kararlılığı. BJT, MOSFET ve JFET yükseltıici tasarımı Tek katlı yükselteçlerde küçük sinyal analizi, h parametreleriyle yükselteç modellenmesi, tüm yükselteç türlerinin kazanç ve diğer parametrelerinin incelenmesi,

ELE 216 – ELEKTROMANYETİK TEORİ (3-0) 3
Vektör analizleri, boşluktaki ve maddelerdeki durgun elektrik alanlar, durgun elektrik alanlarda sınır koşullları, maddelerin dielektrik özellikleri, durgun elektrik enerjisi ve kuvvetleri, durgun elektrik akımı ve iletkenler, boşluktaki ve maddelerdeki durgun manyetik alanlar, durgun manyetik enerjisi ve kuvvetleri, durgun alanların uygulamaları.

ELE 220 – ELEKTRİK ÖLÇMELERİ (3-1)3
Elektrik ölçü aletleri hakkında genel bilgi. Ölçü aletlerinde hatalar ve hata hesapları. Göstergeli ölçü aletleri. Ölçü aletlerinin ölçme alanlarının genişletilmesi. Ölçü transformatörleri. Katı ve sıvı dirençlerin ölçülmesi. Köprülerle direnç ölçme. Ohmmetreler. Elektrik devrelerinde güç ve enerji ölçme. Güç katsayısı ölçme.

MATE 241 – KARMAŞIK SAYILAR (3-0)3
Karmaşık sayılar, Karmaşık sayıların geometrisi, Karmaşık değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri, harmonik fonksiyonlar, Karmaşık diziler ve seriler, kuvvet serileri, elemanter fonksiyonlar, Karmaşık integrasyon, Cauchy-Goursat Teoremi, Morera teoremi, Cauchy İntegral Formülü ve Uygulamaları, Cauchy Türev Formülü, Taylor ve Laurent serileri, Rezidü Teoremi, Rezidü yardımıyla Karmaşık integrasyon.

ELE 200 – STAJ-I (0-0-0)
Servis ve üretim alanlarında fakülte kurulunca kabul edilmiş şirket veya kurumlarda, staj yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olarak yapılacak çalışma

ELE 321 – ELEKTRONİK-II (3-2) 4
Elektronik devrenin AC şartlarda çalışması durumunda transistörün fonksiyonu. Transistörlerin dört-uçlu olarak çalışması ve transistör parametreleri. Değişik transistör modelleri için parametrelerin elde edilmesi. Transistörlerin alçak orta ve yüksek frekans eşdeğer devreleri. Transistörlü yükselteçlerin AC analizi. Büyük işaret kuvvetlendiricileri; A, B ve C sınıfı çalışma ve verimleri. FET’li yükselteçlerin AC analizi. Tümleşik devreler. İşlemsel yükselteçler. İşlemsel yükselteçli devreler. 555’li elektronik devreler. Gerilim regülatörleri: şönt, seri, akım sınırlamalı ve anahtarlamalı regülatör devreleri. Geri-beslemeli yükselteçlere giriş

EE 315 – MANTIK DEVRELERİ (3-0) 3
Bileşik mantık uygulamaları, ardışıl mantık kavramı, işlevleri, multivibratör tanımı ve çeşitleri; monostable, astable, bistable multivibratörler. Flip-flop kavramları, çeşitleri; RS, JK, D, T, Master/Slave RS flip-floplar. Senkron ve asenkron ardışıl devre tasarımı, sayıcılar; asenkron sayıcılar, senkron sayıcılar, ripple, ring, kaskat sayıcılar, yukarı ve aşağı sayıcılar, sayıcı uygulamaları, kaydediciler, kaymalı kaydedici uygulamaları. Ardışıl mantık devrelerinin durum diyagramları ve durum indirgenmesi. Belek elemanları, bellek düzenlenmesi, bellek kod çözücü devreleri, bellek çeşitleri, programlanabilir mantık elemanları, PLA, PAL, GAL. Aritmetik-mantık ünitelerinin, ardışıl devre elemanları ile tasarlanması.

ELE 341 – SİNYALLER VE SİSTEMLER (3-2) 4
Sinyaller ve sistemler, sürekli zaman sistemlerinin zaman bölgesinde analize edilmesi, ayrık zaman sistemlerinin zaman bölgesinde analize edilmesi, sürekli zaman sinyal analizi: Fourier dizisi, sürekli zaman sinyal analizi: Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü kullanarak sürekli zaman sistem analizi, z-dönüşümü kullanarak sürekli zaman sistem analizi.

ELE 331 – ELEKTRİK MAKİNALARI I (3-2) 4
Manyetik alan tanımları ve manyetik devreler. Trafolar ( ideal trafo, eşdeğer devreler, fazör diyagramları), kısa devre ve açık devre testleri, ototrafolar, üç faz trafolar. Elektromanyetik enerji dönüşümü. Doğru akım makinelerinin çalışma esasları. Doğru akım makinelerinin yapısı ve sınıflandırılması. Doğru akım motor ve jeneratörlerin sürekli durum analizi, karakteristikleri ve eşdeğer devreleri. DC makinelerin dinamik davranışı. DC makinelerde kullanılan gerilim ve hız kontrol metotları.

MATE 350 – İSTATİSTİK VE OLASILIK (3-0) 3
İstatistik ve Olasılık tanımı. Olasılık aksiyonları. Olasılık ve istatistiğin uygulama alanları. Kesikli olasılık, rasgelesellik, sonlu olasılık uzayı, olasılık ölçüsü, şartlı olasılık, Bayes teorisi. Kesikli rasgele değişkenler, binomal, poisson, geometrik dağılımlar. Ortalama ve varyans. Tamsayı rasgele değişkenler. Sürekli rasgele değişkenler, üssel ve normal dağılım, olasılık yoğunluk fonksiyonları. Ortalama ve varyans hesabı, merkezi limit teorisi, bileşik dağılımlar. Doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusal regresyon. İstatistiksel tahmin teorisi. Ki-kare testi. Eğri uydurma. Örnekleme dağılımları, örneklemenin doğası ve aracı, örneklemeye rasgele yaklaşımlar, basit yöntem, düzleştirilmiş örnekleme, salkım örnekleme (clustering). Veri analizi, grafiksel ve sayısal işlemler. Markov zincirleri, kuyruklama.

ELE 332 – ELEKTRİK MAKİNALARI II (3-2) 4
Asenkron (İndüksiyon) Makinalar: Tek-faz, Üç-fazlı asenkron makinaların yapılışı ve çalışma prensipleri, eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi ve yük karakteristikleri ve fazör diyagramları, daire diyagramları ve işletme özellikleri.Yol verme metodları ve çeşitli hız kontrolları. Asenkron generatörler. Bir fazlı asenkron makinalar. Bir ve üç fazlı köllektörlü alternatif akım makinalarının yapılışları, çalışma prensipleri ve işletme karakteristikleri. Senkron Makinalar: Yapılışları,çalışma prensipleri, alternatif akım sargıları, alan şekilleri ve döner alanlar, endüvi reaksiyonu, eşdeğer devresi, fazör diyagramları. Senkron generatörler; işletme özellikleri, yol verme, yüklü ve yüksüz güç ayarı. Bir fazlı senkron makinalar

ELE 302 – MİKROİŞLEMCİLER (3-2) 4
Mikroişlemci, mikrobilgisayar, mikrodenetleyici kavramları, Adres ve data kavramları. Tek kart (single board) ve mikrobilgisayar farklılıkları. 6502, 8085 ve x86 tabanlı mikro işlemcilerinin yapıları. Z-80 mikro işlemcileri komut setleri ve programlama. Assembler programlama dili ve araçları, düşük seviye programlamada kullanılan programlama algoritmaları. Mikro işlemci kartları ve donanımları

ELE 324 – KONTROL SİSTEMLERİ (3-0) 3
Kontrol sistemlerinin matematiksel modellemesi: Diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümler, durum denklemleri. Aktarım fonksiyonu, blok çizeneği, sinyal akış çizgesi. Kararlılık. Routh-Hurwitz kriteri. Frekans alan analizi, Bode çizelgesi. Nyquist kriteri. Kök yereğrisi yöntemi. Durum uzayı analizi. Kontrol system tasarımı. Kompensasyon teknikleri. Kalman ayrışımı. Sistemlerin kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlikleri. DC servomotor sisteminin analizi, Kontrolörlerin incelenmesi, Kontrol sistemlerinin geçici durum ve sürekli durum cevap analizi.

ELE 346 – HABERLEŞME SİSTEMLERİ (3-2) 4
Analog Haberleşme Sistemleri. Haberleşme İşaretlerinin Gösterilimi. Haberleşme sistemlerinin elemanları. Zaman/Bant genişliği ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. Doğrusal sistemlerde genlik ve faz bozulması. Doğrusal modülasyon teknikleri: Genlik modülasyonu, çift yan bant modülasyonu, tek ve artık yan bant modülasyonu. Açı modülasyonu teknikleri: Faz ve frekans modülasyonu. FM işaretlerinin üretimi ve demodülasyonu. Frekans bölmeli çoğullama. Örnekleme teoremi. Darbe genlik modülasyonu. Darbe modülasyonu teknikleri. Kodlama. Analog/Sayısal dönüştürücüler. Delta modülasyonu. Temelbant veri iletimi. Simgelerarası girişim. Sayısal modülasyonlu sistemler: Genlik ve faz kaymalı anahtarlama yöntemleri.

MATE 301 – SAYISAL ANALİZ (3-0) 3
Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.

ELE 300 – STAJ-II (0-0-0)
Servis ve üretim alanlarında fakülte kurulunca kabul edilmiş şirket veya kurumlarda, staj yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olarak yapılacak çalışma

EE 400 – BİTİRME PROJESİ (3-2) 4
Öğrencilerin ilgi duyduğu alanlardan birinde, bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilecek öğretim elemanlarının verdiği konuda yürütülecek ve başarı durumu proje danışmanı ve kurulacak olan değerlendirme komitesi tarafından belirlenecek olan proje çalışması.

ELE 411 – TELEKOMÜNİKASYON (3-0) 3
Sinyaller ve sistemler. Raslantısal sinyal ve gürültü. Kaynak kodlama. Kısıtlı bantlı kanallar üzerinden iletişim. Sayısal kipleme teknikleri. Hata denetim kodlama

ELE 420 – YAPAY SİNİR AĞLARI (3-0) 3
Sinir Ağlarına Giriş; tanımları, tarihi, biyolojik beyinle benzerlikleri. Sinir Ağları Mimarisi ve öğrenme metodları; Hebb Teoremi, Danışmalı/Danışmasız Öğrenme; Perceptron, Hamming Ağı, Hopfield Ağı, Kohonen SOM, Rekabetçi Öğrenme, Geri Yayılma algoritması. Nöron aktivasyon fonksiyonları. Adaline Ağı ve XOR problemi. Hata indirgeme alıştırması. Geri besleme ve yinelenen ağlar. Laboratuvar’da simulasyonlar için Mathematica ve Matlab yazılımları kullanılmaktadır.

ELE 425 – UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİ (3-0) 3
Bu ders uydu iletişim sistemlerinin tasarımı ve analize edilmesi ile ilgili konuları içerir. Uydu iletişim sistemlerinin teorik ve pratik esasları üzerinde durur. Varolan sistemleri anlatılır. Konulardan bazıları uydu yörüngeleri, bağlantı denklemleri, sistem başarımı, iletişim yükü, kipleme teknikleri, yerleşik işleme, yer istasyonları ve yayılma etkileridir.

ELE 427 – BİLİŞİM KURAMI VE KODLAMA (3-0) 3
Entropi ve bilişim. Bilgi kanalları. Kaynak kodlama. Kanal kodlamanın temelleri.Hata düzeltici kodlar. Çevrimsel kodlar.

ELE 432 – MEKATRONİK (3-0) 3
Mekatronik ve ölçme sistemlerine giriş. Algılayıcılar: Algılayıcılar, performas terminolojisi, örnek algılayıcılar, algılayıcı seçimi. Sinyal durumlandırması: Sinyal durumlandırması, Analog sinyal işlenmesi için işlemsel yükseltici, koruma, filtreleme, sayısal devreler ve sistemler. Ölçme sistemleri: Ölçme sistemleri tasarlama, veri gösterme sistemleri, ölçme sistemleri, test ve kalibrasyon. Mekanik ve Elektrik hareketlendirme sistemleri. Temel sistem modelleri: Matematiksel modeller, Mekanik, Elektriksel, Akışkan ve Isı sistemleri yapma elemanları. BAsit mekanik sistemlerin elektrik elemanları ile simüle edilmesi. Mekatroniks ve tasarlama: Tasarlama, Mekanizmalar, örnek tasarımlar.

ELE 433 – GÜÇ ELEKTRONİĞİ (3-0) 3
Güç elektroniği elemanlarının temel yapısı (diyot, tristör, transistör ve MOSFET, IGBT). Tristör komütasyon teknikleri. Tek ve Üç faz kontrollu doğrultucular. A. C. gerilim denetleyiciler ve çevirgeçler. D. C. kıyıcılar Eviriciler. Rezonans darbe çeviricileri. Güç kaynakları. D. C. ve A. C. sürücü devreleri. Darbe genişliği modülasyonlu AC/DC dönüştürücülerinin yapısı; AC/DC konvertörlerin kontrolü.

ELE 451 – SAYISAL ELEKTRONİK (3-0) 3
Dalga şekillendirici diyod devreleri, transistörlerin Eber-Moll modeli, çevirici (inverters) olarak transistörler, tarama devreleri (sweep circuits), mantık geçit devrelerinin (bipolar transistörlü DL,RTL,DTL,TTL, CMOS, ECL ve IIL devreleri) statik ve dinamik özellikleri, MOS ve CMOS tümleşik devreler, MOSFET çevirici, ROM, RAM saklama devreleri, anahtarlama devreleri, bistable, monostable ve astable multivibratörler, schmit triggerler ve gecikme devreleri.

ELE 454 – SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ (3-0) 3
Elektriksel ve mekaniksel elemanların modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel Sistemlerin/Ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması. Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determinantları ile kararlılık. Routh Tablosu, Routh – Hurwitz kararlılık ölçütü ve özellikleri, Routh tablosundaki özel durumların çözümleri ile ilgili örnek uygulamalar. Karakteristik denkleminin elde edilmesi, kök değerlerinin s düzleminde gösterilmesi, köklerin yer eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı. Bode diyagramı ile kararlılık analizi logaritma kavramı, desibel olarak genlik ve kazançlarının hesabı. Bode diyagramının karmaşık sayı işlemleri ile elde edilmesi. Kazanç payı ve faz payı kavramları. Bode diyagramının pratik çizimi. Matlab’da bode komutunun kullanım şekilleri ve örnek uygulamalar. Nyquist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanma hesaplamaları. Matlab’da nyquist komutunun kullanım şekilleri ve örnek uygulamalar. Sistemlerde denetleyici kavramı, yapıları ve çeşitleri.

ELE 457 – ROBOTİK SİSTEMLER (3-0) 3
Bileşenler ve altsistemler: araçlar, manipulator kolları, bilekler, hareketlendiriciler, algılayıcılar, kullanıcı arabirim aygıtları, konturolcular. Robotların sınıflandırması. Kordinat dönüşümleri. Robotların dinamik modeli. Kinematik: manipulator pozisyonu, manipulator hareketi. Algılayıcılar, ölçme ve algı yöntemleri. Robatik’de bilgisayar uygulamaları. Donanım ve yazılım değerlendirmesi.

ELE 461 – SAYISAL SİNYAL İŞLEME (3-0) 3
Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, fark denklemleri ile tanımlanan sistemler, örnekleme, Ayrık Fourier dönüşümü, Ayrık Fourier dönüşüm hesabı, z-dönüşümü, sayısal filtrelerin matrisel sunumu ve akış grafiği, sayısal filtre tasarım teknikleri, sayısal sinyal işlemede kaydedicinin etkileri. Ayrık Fourier Dönüşümü (AFD), tanımı ve özellikleri. Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü (AZFD), tanımı ve özellikleri. Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD), tanımı ve özellikleri. Sayısal filtre dizayn teknikleri. Sonsuz Süreli Dürtü Yanıtlı Filtre (IIR) Tasarımı. Sonlu Süreli Dürtü Yanıtlı Filtre (FIR) Tasarımı.

ELE 463 – GÖRÜNTÜ İŞLEME (3-0) 3
Dijital Sinyal İşleme olarak Görüntü İşlemeye giriş. D-T ve C-T sinyal ve sistemler. Dijital Sistem özellikleri. Doğrusallık ve S-I. Görüntü alma. Görüntü İşleme Teknikleri; Görüntü Sıkıştırma, Görüntü Geliştirme, Görüntü Restorasyonu ve Görüntü Tanımlama. Köşe Belirleme Teknikleri; Türevsel Yaklaşım ve Model belirleme. Görüntünün Matematiksel Modeli. Görüntü Örnekleme ve Kuvantumlama. Dijital Görüntü Kıvrım ve Korelasyonu. Laboratuvar çalışmalarında Matlab kullanılmaktadır.

ELE 469 – ANTENLER VE YAYILMA (3-0) 3
Anten Tanımı ve Anten Çeşitleri, Temel Anten Parametreleri, Işıma İntegralleri ve Yardımcı Potansiyel Fonksiyonları, Temel Antenler, Frekanstan Bağımsız Antenler, Lineer Tel Antenler, Anten Dizileri, Mikrodalga Antenleri, Elektromanyetik Dalga Yayılması

EE 470 – PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER (2- 2) 3
Kumanda sistemlerinin temelleri, kumanda devresi elemanları, kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar. Programlanabilir lojik denetleyicileri (PLC), klasik kumanda sistemlerine göre üstünlükleri, yapısı, birimleri, PLC işletim sistemi, kullanıcı programının yürütülmesi. Programlama dilleri, komut kümesi ve merdiven programı ile programlama tekniği. Temel komut kümesi, zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. Program denetim komutları. . Matematik veri işleme komutları. PLC için seçim ölçütleri ve endüstriyel uygulamalar

ELE 471 – GÜÇ SİSTEM ANALİZİ I (3-0) 3
Güç Sistemlerine giriş. İletim hat parametreleri; endüktans ve kapasitans. Kısa, orta ve uzun hat modelleri ve akım-gerilim ilişkisi. Transformatör ve generatörlerin elektriksel karakteristikleri. Per-unit sistem. Güç Sistemlerinin modellenmesi. Simetrik kısa devre analizi. Kesici seçimi.

ELE 472 – GÜÇ SİSTEM ANALİZİ II (3-0) 3
Simetrili bileşenler. Pozitif, negatif, sıfır bileşen devreleri. Güç sistemlerinde simetrik olmayan arızalar; tek faz toprak, iki faz toprak, faz faz kısa devre analizleri. Güç sistemlerinin matris analizleri. Yük akışı analizleri. Güç sistemlerinde kararlılık.
Ders Kitabı:

ELE 473 – GÜÇ SİSTEMİ KORUMASI (3-0) 3
Güç sistemlerinin korumasına giriş. Şebeke hataları, tipleri ve belirlenmesi. Hataların sonuçları. Hataların ısıl ve dinamik etkileri. Koruma elemanları. Röleler için ölçü transformatörleri. Koruma yöntemleri. Motorların, generatörlerin ve transformatörlerin korunması. Şebekenin korunması. Orta ve alçak gerilim dağıtım sistemlerinin korunması. Alıcıların korunması. Korumanın koordinasyonu. Sistem topraklaması.

ELE 475 – YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ I (3-0) 3
Gazlarda akım-gerilim karakteristiği, Katotlardan elektron emisyonu. İyonizasyon ve iyonizasyona zıt olaylar. Townsend ve Streamer delinme mekanizmaları. Elektronegatif gazlarda delinme mekanizmaları. Yıldırım deşarjları. Korona deşarjları. Sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme mekanizmaları.

ELE 476 – YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ II (3-0) 3
Yüksek Gerilim sistemlerine giriş. Yüksek D.C gerilimlerinin üretilmesi; gerilim katlayıcıları ve Cockroft-Walton generatörü.Yüksek A.C gerilimlerin üretilmesi.Darbe Gerilimi Generatörleri. Yüksek D.C , A.C ve Darbe Gerilimlerinin ölçülmesi. Tahribatsız test teknikleri.

ELE 478 – ELEKTRİK ENERJİ DAĞITIMI (3-0) 3
Elektrik enerji dağıtımı ve önemi. Enerji dağıtım şebekeleri, tertipleme biçimleri. Dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar, iletkenler, direkler ve izolatörler. Hat Sabitleri ve hesaplama yöntemleri. Boyuna ve enine gerilim-düşümü. Gerilim düşümü hesapları ve iletken kesitlerinin tayini.Tek taraflı ve çift taraflı beslemede gerilim düşümü hesabı. Hat kayıpları. Enerji dağıtım projelerinin hazırlanması ile ilgili genel bilgiler. Kompanzasyon.

ELE 492 – AYDINLATMA TEKNİĞİ VE İÇ TESİSAT (3-0) 3
Aydınlatmacılığın konusu ve amacı. Aydınlatma türleri ve aydınlatma armatürleri. Fotometrik büyüklükler (Işık akısı, ışık miktarı, ışık şiddeti. Aydınlık düzeyi, fotoğrafik uyarma, fotometrik radyans, parıltı). Fotometrik kanunlar (Kosinüs kanunu, Uzaklıklar karesiyle ters orantı kanunu, Lambert kanunu, Uzay açı izdüşüm kanunu). Fotometrik kanunlar ile ilgili örnek problemlerin çözülmesi. Aydınlatmanın bileşenleri, Işık ve görme olayı, ışık üretiminin temelleri. Işık kaynakları (Akkor telli lambalar, ark lambaları, deşarj lambaları), Aydınlatma hesabının yapılması. Elektrik iç tesisat malzemeleri. Elektrik kazaları ve bunlara karşı alınabilecek önlemler. Temin edilmesi gereken 1/50 ölçekli mimari tatbikat projesinin özellikleri, proje malzemeleri. Elektrik iç tesisatının sınıflandırılması, bir binanın yapım aşamasında, elektrik iç tesisatının gerçekleştirilmesi. Tesisat bağlantı şemaları. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin önemli maddeleri. Örnek bir apartmanın normal, zemin ve bodrum katının elektrik iç tesisat projesinin çizimi. Proje kontrolü: Açık ve tek hat şemalarının çizimi. Proje kontrolü: Kuvvetli akım kolon şemasının çizimi. Tablo yükleme cetvelinin hazırlanması. Sigorta seçimi, tel kesitinin seçimi, gerilim düşümü hesabının yapılması, gerilim düşümü problemleri.

YÖN 402 – MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ (3-0) 3
Proje planlama, program ve bütçenin hazırlanması, izlenmesi ve kontrolü, ekip organizasyonu ve yönetimi, zaman yönetimi, bilgisayar destekli yönetim yöntemleri, doküman ve teknik şartname hazırlama, uluslararası standartlar.

EKON 432 – MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (3-0) 3
Dersin mühendislik açısından önemi ve getirileri. Ekonominin temel kavramları (ekonomi, para, faiz, enflasyon, devaluasyon, arz, talep, döviz, ulusal para, fiyat, piyasa fiyatı,vs). Mühendislik ekonomisinin hedefleri, Mühendislik ekonomisinde alternatiflerin oluşturulması, Hiç yapmama alternatifi, İhtiyacın mevcut sistemin organizasyonu ile karşılanması, Teknik yönden mümkün alternatifler, Ekonomik yönden mümkün alternatifler, Nakit akış hesapları , Temel kayvramlar( ekonomik analiz süresi, fiziksel ömür, iskonto oranı), Peşin değerin gelecek değeri Nakit akış hesapları, Peşin değerin üniform değeri , Uniform değerin gelecek değeri, Doğrusal artan değerin peşin değeri , Maliyetler, Yatırım bedeli, işletme maliyeti, Bakım maliyeti, Yenileme maliyeti, Maliyet hesaplanması, Faydalar, Doğrudan hesaplanabilen faydalar, Alternatifin maliyeti, Önlenen zararlar , Maliyet paylaşımı, Fayda-maliyet analizleri, Peşin değer kıyaslamaları Gelecek değer kıyaslamaları, Uniform değer kıyaslamaları, F-M ve F/M kıyaslamaları, Fayda-maliyet analizleri, İç verimlilik oranı kıyaslamaları, geri ödeme süresi kıyaslamaları.